مقاله اثر بخشي مشاوره گروهي به روش عقلاني – عاطفي اليس بر كاهش اضطراب امتحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي مشاوره گروهي به روش عقلاني – عاطفي اليس بر كاهش اضطراب امتحان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقلاني – عاطفي
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي فر حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: قمري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر تعيين اثر بخشي مشاوره گروهي به روش عقلاني – عاطفي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. براي انجام تحقيق حاضر پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بر روي دانش آموزان دو دبيرستان دولتي كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از بين دبيرستانهاي موجود شهر ابهر انتخاب شده بودند اجرا و ۳۰ نفر از آنها كه داراي اضطراب بالا بودند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. سپس آزمودني هاي گروه آزمايش به تعداد هفت جلسه در مشاوره گروهي شركت كردند و مداخله در مورد آنها انجام گرفت و گروه كنترل هيچ نوع مداخله اي دريافت نكردند. پس از پايان جلسات پس آزمون براي هر دو گروه اجرا و داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون آماري t تجزيه و تحليل و فرضيه تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تفاوت دو گروه معني دار است و مشاوره گروهي به روش عقلاني – عاطفي اضطراب امتحان دانش آموزان را كاهش مي دهد.