مقاله اثر بخشي نسبي آموزش هاي شناختي ـ رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي نسبي آموزش هاي شناختي ـ رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش هاي شناختي ـ رفتاري
مقاله عزت نفس
مقاله سازگاري اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توزنده جاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نجات حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كمال پور نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از نوع پژوهش هاي علي ـ مقايسه اي و نيمه تجربي است كه با هدف بررسي اثربخشي نسبي آموزش هاي شناختي ـ رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع دبيرستان انجام شد. بدين منظور ۴۰ نفر از دانش آموزان را به شيوه تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه ۲۰ نفري (گروه آزمايش و گروه گواه) تقسيم كرديم. سپس گروه آزمايش در جلسات آموزش هاي شناختي ـ رفتاري عزت نفس شركت كردند، اما گروه گواه سير طبيعي تحصيل خود را ادامه دادند. هر دو گروه در جريان پژوهش در سه مرحله پيش آزمون (قبل از جلسه اول)، آزمون مياني (جلسه هفتم) و پس آزمون (جلسه پانزدهم) با استفاده از مقياس هاي عزت نفس اليس پوپ و سازگاري اجتماعي كاليفرنيا مورد آزمون قرار گرفتند.
نتايج تحقيق نشان دهنده اثربخشي آموزش هاي شناختي ـ رفتاري بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان بود. اما اين آموزش ها با توجه به ويژگيهاي جمعيت شناختي آزمودني ها با سازگاري اجتماعي و عزت نفس آنها رابطه معناداري نداشت. به عبارت ديگر آموزش هاي عزت نفس با توجه به ويژگيهاي فردي آزمودني ها تاثير متفاوتي نداشته است.