مقاله اثر بخشي گروه درماني تلفيقي به شيوه تصميم گيري دوباره و روايت درماني بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي گروه درماني تلفيقي به شيوه تصميم گيري دوباره و روايت درماني بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه تصميم گيري دوباره
مقاله شيوه روايت درماني
مقاله کنترل عواطف
مقاله خشم
مقاله عاطفه مثبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بمنظور بررسي اثر بخشي گروه درماني تلفيقي به شيوه تصميم گيري دوباره و روايت درماني بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر انجام گرفته است. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يک شهر شيراز در سال تحصيلي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ تشکيل دادند. نمونه مورد پژوهش ۲۰ نفر بودند که به روش تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند؛ براي اين منظور از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد. ابزار پژوهش مقياس کنترل عواطف بوده است و همچنين در اين پژوهش از آزمون تحليل کوواريانس استفاده گرديد. نتايج حاکي از آن بود که مشاوره تلفيقي تصميم گيري دوباره و روايت درماني تاثيري معنادار بر کنترل عواطف، خشم و عاطفه مثبت در نوجوانان دختر داشته است.