مقاله اثر بخشي گروه درماني- شناختي رفتاري با تاکيد بر نگرش هاي ناکارآمد ويژه صرع بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي گروه درماني- شناختي رفتاري با تاکيد بر نگرش هاي ناکارآمد ويژه صرع بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع مقاوم به دارو
مقاله کيفيت زندگي
مقاله نگرش هاي ناکارآمد
مقاله گروه درماني شناختي- رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري صرع، پيامدهاي جسماني و رواني- اجتماعي بسياري براي بيماران دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري با تاکيد بر نگرش هاي ناکارآمد ويژه صرع بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو صورت گرفت.
روش: بيست نفر بيمار مبتلا به تشنج مزمن و پاسخ ضعيف به دارو، به تصادف در دو گروه آزمايش (ده نفر) و گواه (ده نفر) قرار گرفتند. درمان شناختي- رفتاري طي هشت جلسه هفتگي با تاکيد بر بازسازي شناختي، اصلاح تحريفات شناختي و آموزش تکنيک هاي رفتاري براي گروه آزمايش به کار گرفته شد. مقياس کيفيت زندگي در صرع به عنوانِ پيش آزمون، پس آزمون و در مرحله پيگيري براي هر دو گروه به کار برده شد. داده ها با روش تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تحليل ها نشان داد که ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پيگيري افزايش معناداري داشته است.
نتيجه گيري: گروه درماني شناختي- رفتاري با تمرکز بر نگرش هاي ناکارآمد ويژه بيماري صرع، به عنوان يک درمان مکمل در زمينه بهبود کيفيت زندگي اين بيماران، داراي کارايي قابل ملاحظه اي مي باشد.