سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آناهیتا عبدلی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
ناصر صبحی قراملکی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر می باشد و روش پژوهشحاضر، نوع این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، نیمه آزمایشی است که با طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترلمی باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز درمانی و مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر آ ستارامی باشد که به طور تصادفی تعداد ۶۰ نفر از افراد معتاد را که به کلینیک های ترک اعتیاد شهر آستار مراجعه می کنند را انتخاب میکنیم بعد به ۲ گروه تقسیم می کنیم یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل که گروه آزما یش تحت آموزش تاب آور ی به مدت ۶ جلسه ۶۰ دقیقه ای را دریافت می کنند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (MANOVA) استفاده شد است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان چنین اظهار کرد که آموزش تاب آوری (درمان سلامت جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و درمان افسردگی) بر سلامت روانی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر تاثیر دارد.