سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زرین فرهادی – دبیر آموزش و پرورش استثنایی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

چکیده:
روش تدریس از عناصر اصلی برنامه درسی می باشد که نقش آن در فرایند یادهی و یادگیری تعیین کنندهاست .آموزش موثر، نیازمند طراحی دقیق است و طراحی مناسب محیط یادگیری می تواند تعاملات و درپی آن فرآیند یادهی- یادگیری را تقویت و انعطاف پذیر نماید . چرا که محیط هایی که خوب طراحی شوند علاوه بر تشویق یادگیرندگان به کسب دانش، مهارت و نگرش، حرکتف پویایی و کار گروهی در آنقابلیت ظهور پیدا می کند. الگوهای طراحی آموزشی برای طراحی مجموعه های مختلف یادگیری کاربرددارند و طراحی آموزش را به عنوان وسیله ای برای حل مساله در نظر می گیرند که آموزش را در مسیرمشخص و سازگار با نیازهای فراگیران، برای حصول به اهداف آموزشی هدایت می نماید. در این مقاله کهاز نوع مقالات مروری می باشد، فرآیند یادگیری و یاددهی در آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانشبررسی گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که فرایند یاددهی- یادگیری دارای سه بخش اصلی آموزش، یادگیری، و ارزشیابی است. این سه بخش به منظور درک صحیح از فرایند یاددهی -یادگیری باید مورد بررسی قرار گیرند. مربیان باید این مطلب را به خوبی مد نظر داشته باشند که بهترینروش انتقال دانش به یادگیرندگان استفاده از هنر طراحی آموشی است تا بین برنامه درسی و نیازهاییادگیرندگان نوعی تعادل بوجود بیاورند. در پایان بمنظور توسعه یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ایو کار دانش پیشنهاداتی ارائه شده است.