سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
شهلا فیروزی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، گروه روانشناسی بالینی، اردبیل، ایران
عذرا غفاری – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:
هدف از این پژوهش اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی در افزایش صمیمیت زناشویی بود. روش مطالعه از نوع آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین تحت پوشش کمیته امداد شهر اردبیل در سال ۱۳۹۳ است (N=31478). روش نمونه گیری به صورت در دسترس بودند و یا این روش تعداد ۳۰ زوج (۶۰ نفر) از زوجین که دارای تعارضات زناشویی بودند انتخاب شدند. گروه آزمایش برنامه آموزشی زوج درمانی را در ۸ جلسه یک و نیم ساعته گذراندند اما گروه کنترل مبنای مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی با گارورزی جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (Manova) و با بهره گیری از نرم افزار spss تحلیل شد. یافته ها نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی به طور معناداری موجب افزایش صمیمیت زناشویی در گروه آزمایش شد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت از مداخله زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی می توان برای افزایش صمیمیت زناشویی زوجین استفاده کرد.