مقاله اثر بذر غني شده (با روي و منگنز) بر عملكرد كيفي دو رقم گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر بذر غني شده (با روي و منگنز) بر عملكرد كيفي دو رقم گلرنگ پاييزه (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش خشكي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تنش خشکي
مقاله غلظت روي و منگنز بذر
مقاله پرولين
مقاله قندهاي محلول کل
مقاله روغن
مقاله اسيدهاي چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولت آباديان آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر ‎بذر غني شده با عناصر كم مصرف روي و منگنز بر عملكرد كيفي دو رقم گلرنگ پاييزه تحت تنش خشكي، آزمايشي در مزرعه ‎پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس واقع در ۱۷ كيلومتري بزرگراه تهران – كرج و در سال زراعي ۱۳۸۳-۱۳۸۴ انجام شد. آزمايش به صورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوک ‎هاي كامل تصادفي با سه تكرار بود. عامل ‌اصلي شامل سطوح مختلف تنش‌ خشكي در سه سطح (بدون قطع آبياري، قطع آبياري در مرحله رشد رويشي، قطع آبياري در مرحله گلدهي و گرده ‎افشاني) و عامل‌ فرعي شامل تركيبي از غلظت ‌هاي مختلف روي و منگنز بذر، و رقم بود. غلظت ‌هاي مختلف روي و منگنز بذر در سه سطح (داراي روي و منگنز كم، داراي روي زياد و داراي منگنز ‌زياد) و رقم در دو سطح (رقم ورامين ۲۹۵ و رقم (LRV 5151 بود. مزارع مادري در فصل كاشت قبلي با سولفات روي يا سولفات منگنز محلول پاشي شده و بذرهاي برداشت شده از اين مزارع پس از انجام آزمايش ‌هاي دقيق و اطمينان از بالا بودن غلظت روي يا منگنز نسبت به شاهد، در اين آزمايش استفاده شدند. صفات مورد ارزيابي عبارت بودند از: پرولين برگ، قندهاي محلول كل برگ، درصد روغن دانه و تركيب اسيدهاي چرب روغن دانه. اثر تنش‌ خشكي بر تجمع پرولين و قندهاي محلول در برگ كاملا معني ‌دار بود به طوري كه تحت شرايط تنش، بيشترين مقدار پرولين و قندهاي محلول در برگ ‌ها تجمع يافت. درصد روغن دانه به طور معني ‌داري تحت تاثير هيچ يک از تيمارهاي اعمال شده (و از جمله تنش‌خشكي) قرار نگرفت. تحت شرايط تنش در مرحله زايشي اسيد پالميتولئيک (۱۶:۱) بيشترين مقدار را داشت. تحت شرايط تنش، بيشترين مقدار اسيدهاي چرب ‌اشباع پالميتيک و استئاريک و نيز كمترين مقدار اسيدچرب غير اشباع لينولنيک توليد شد.