سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب اله شیروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل باغبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر بذر غنی شده با عناصر کم مصرف روی و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گلرنگ پاییز ه تحت تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فا کتوریل در قالب طرح پا یه بلوک های کامل تصادفیبا سه تکرار انجام شد. کرتهای اصلی شامل تنش خشکی در سه سطح (S1: تیمار بدون قطع آبیاری ، S2: قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی ، S3: قطع آبیاری در مرحله گلدهی و گرده افشانی ) و کرتهای فرعی شامل ترکیبی از غلظت های مختلف روی و منگنز بذر و ارقام بود ند . غلظت های مختلف روی و منگنز بذر در سه سطح (F1: فاقد روی و منگنز، F2: روی زیاد ، F3: منگنز زیاد ) و ارقام در دو سطح (V1: ورامین ۲۹۵ و V2: LRV5151) قرار داشتند . مزارع مادری در فصل کاشت قبلی با سولفات روی یا سولفات منگنز محلول پاشی شده و بذرهای برداشت شده از این مزارع پس از انجام آزمایش های دقیق و اطمینان از بالا بودن غلظت روی یا منگنز نسبت به شاهد ، در این آزمایش استفاده شدند. بالا بودن غلظت روی در بذر باعث بیشترین درصد جوانه زنی و بالاترین بنیه گیاهچه ها شده و بالا بودن غلظت منگنز بذر و نیز بذوری با غلظت روی و منگنز کم (شاهد) از این حیث به ترتیب در رد ه های بعدی قرار گرفتند. تحت شر ایط آ بیاری کامل ، در واریته LRV5151 و از بذر حاوی روی بیشتر ، بیشترین عملکرد دانه و در شر ایط تنش در مرحله ز ایشی، و در واریته ورامین ۲۹۵ و از بذر فاقد روی و منگنز ، کمترین عملک رد دانه حاصل شد . تنش در مرحله روی شی باعث تولید کمترین تعداد طبق و کمت رین مقدار وزن خشک بخش هو ایی شد . اثر عوامل آزما یشی و اثرات متقابل آن ها بر غلظت روی و منگنز دانه معنی دار نبود.