سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا حق شناس فرد – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله بیناب نور پراکنده شده از یک چگالیده ی بوز – اینشتین در حد پایستگی تعداد ذرات و با در نظر گرفتن برخرد بین اتم ها در چگالیده بررسی می شود . برای این منظور از مفهوم فونون های تغییر شکل یافته استفاده و نشان داده می شود که با افزایش برخورد بین اتم ها و کاهش تعداد اتم ها در چگالیده بیناب نور پراکنده شده از شکل معمول پیش بینی شده انحراف پیدا می کند