مقاله اثر برخي روش هاي تربيت تاک بر رشدرويشي، عملکرد و کيفيت ميوه انگور رقم سفيد بيدانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۷۳ تا ۳۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر برخي روش هاي تربيت تاک بر رشدرويشي، عملکرد و کيفيت ميوه انگور رقم سفيد بيدانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تربيت
مقاله انگور
مقاله عملکرد ميوه
مقاله باردهي و کيفيت ميوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان دياكو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به فرم پذيري بالاي انگور، روش هاي متنوع از هدايت و تربيت آن وجود دارد. انتخاب نوع روش تربيت تاک بسته به رقم، نوع استفاده، شرايط اقليمي، امکانات مکانيزاسيون و شرايط اقتصادي در هر منطقه متفاوت مي باشد. با هدف بررسي اثر روش تربيت بر عملکرد ميوه، رشد رويشي و کيفيت ميوه انگور رقم سفيد بيدانه، هشت روش تربيتي شامل پاچراغي، سنتي جوي و پشته، کوردون کوتاه، کوردون ديواري، کوردون زميني، گايوت، جينوا و روش واي (Y) با مديريت يکسان در ايستگاه تحقيقات انگور تاکستان قزوين با هم مقايسه شدند. هزينه احداث روش ها، ضريب باردهي، ميزان رشد شاخه ها، ميزان موادجامد قابل حل، اسيديته کل و pH ميوه اندازه گيري شد. تاک هاي غيرپيوندي با فواصل ۴×۲ کشت شده و طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ بررسي شدند. در سال هاي باردهي هرس تاک ها به روش شاخه جانشين با شارژ ۲۲ جوانه انجام شد. بيشترين و کمترين عملکرد ميوه طي دو سال به ترتيب با روش تربيت پاچراغي ( ۲/۵ کيلوگرم / تاک) و روش جينوا (۲۵/۲ کيلوگرم / تاک) بدست آمد. بيشترين ضريب باردهي در روش کوردون کوتاه (۴۵/۱) و کمترين اين شاخص در روش جينوا ديده شد (۸۵/۰). کمترين و بيشترين وزن حبه به ترتيب در روش سنتي (۸۶/۰ گرم) و گايوت (۲۱/۱ گرم) بود. بيشترين ميزان مواد جامد قابل حل (قند) ميوه در روش (%۲۴٫۵) Y و کمترين آن در روش کوردون زميني و سنتي (۵/۲۱%) بدست آمد. ميزان اسيديته قابل تيتراسيون در روش هاي پاچراغي و روش Y نسبت به ساير روش ها کمتر بود (۵۴۶/۰ ميلي گرم / ۱۰۰ ميلي ليتر). بيشترين ميزان pH آب ميوه نيز مربوط به روش (۴٫۱۵) Y و کمترين آن مربوط به روش کوردون ديواري (۲۴/۳) بود. روش سنتي بيشترين قدرت رشد بوته (۴۵/۲ کيلوگرم / تاک) و روش گايوت کمترين قدرت رشد (۱۹/۲ کيلوگرم / تاک) را نشان داد. در روش کوردون ديواري بيشترين افت جوانه زني (%۲۴٫۵۸) و روش پاچراغي کمترين افت جوانه زني (%۱۶٫۱۵) مشاهده شد. بر اساس نتايج بدست آمده برتري نسبي روش کوردون کوتاه در اين منطقه نسبت به ساير روش ها آشکار بود.