مقاله اثر برخي عصاره هاي گياهي و آفت كش ها روي رشد ميسليوم و تندش قارچ بيمارگر حشرات Beauveria bassiana در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر برخي عصاره هاي گياهي و آفت كش ها روي رشد ميسليوم و تندش قارچ بيمارگر حشرات Beauveria bassiana در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفت كش
مقاله بيمارگر حشرات
مقاله سازگاري
مقاله عصاره گياهي
مقاله Beauveria bassiana

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سميع محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill يكي از بيمارگرهاي حشرات است. زنده ماني كنيدي ها ممكن است در اثر عوامل محيطي و آفت كش هاي شيميايي كه براي حفاظت گياهان استفاده مي شوند، تغيير كند. در اين پژوهش اثر آفت كش هاي ايميداكلوپريد، فلوفنكسرون، آميتراز و عصاره هاي گياهي چريش (Azadirachta indica) از خانواده Meliaceae، آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) از خانواده Apiaceae، خرزهره (Nerium oleander) از خانواده Apocynaceae و فرم تجاري عصاره چريش نيم آزال-تي/اس روي رشد ميسليوم و جوانه زني اسپور اين قارچ بررسي شد. فرمولاسيون مورد استفاده براي اين آفت كش ها و عصاره هاي گياهي شامل غلظت هاي (MC) 500ml/l (0.5MC) 250ml/l و (۲MC) 100ml/l بودند. نتايج نشان داد كه اثر چهار عصاره گياهي خرزهره، انغوزه، چريش و نيم آزال- تي/اس روي پارامترهاي ميزان رشد ميسليوم و درصد جوانه زني قارچ بيمارگر حشرات B. bassiana در مقايسه با شاهد در سطح ۱ درصد (P<0.01) معني دار بود. عصاره نيم آزال-تي/اس و آفت كش فلوفنكسرون داراي بيش از ۷۰ درصد بازدارندگي در رشد ميسليوم و جوانه زني اسپور قارچ بودند و عصاره آنغوزه و خرزهره و آفت كش ايميداكلوپريد داراي كمتر از ۳۰ درصد بازدارندگي در رشد ميسليوم و جوانه زني اسپور قارچ بودند.