مقاله اثر برخي عوامل محيطي بر خصوصيات الياف بزهاي بومي لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر برخي عوامل محيطي بر خصوصيات الياف بزهاي بومي لرستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن بيده
مقاله صفات مو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده فرخيه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: لواف ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين خصوصيات الياف بزهاي بومي استان لرستان از ۲۹ و ۴۵ راس بزغاله و بز بالغ در دو جنس نمونه الياف برداشت شد. داده ها به روش دوطرفه تجزيه و تحليل آماري شد. نتايج نشان داد، سن و جنس اثر معني داري بر ميانگين حداقل مربعات وزن بيده و طول دسته الياف دارد. ميانگين وزن بيده توليدي و طول دسته الياف در نر و ماده ها بترتيب ۵۲۷٫۹۸±۳۴٫۳۲ و ۳۴۴٫۴۴±۲۸٫۴۴ گرم، ۹٫۶۲±۰٫۶۶ و ۷٫۸۲±۰٫۵۶ سانتي متر بدست آمد. اندازه اين صفات در بزغاله ها و بزهاي بالغ بترتيب ۳۶۴٫۵۰±۳۳٫۴۳ و ۵۰۷٫۹۳±۲۹٫۱۹ گرم، ۷٫۲۱±۰٫۶۷ و ۱۰٫۲۳±۰٫۵۵ سانتي متر بود. سن بر ميانگين قطر مو، ضريب تغييرات قطر و طول تك ليف مو نيز اثر معني داري داشت. قطر مو، ضريب تغييرات قطر و طول الياف مو در بزغاله ها (۷۶٫۶۳±۲٫۶۳ ميكرون، ۲۱٫۸۸±۱٫۲۰ درصد و ۵٫۳۲±۰٫۴۴ سانتي متر) کم تر از بزهاي بالغ (۸۶٫۲۹±۲٫۳۱ ميكرون، ۲۵٫۲۹±۱٫۰۶ درصد و ۶٫۸۹±۰٫۳۶ سانتي متر) بود. نظر به مطالعه انجام شده، بيده بزهاي لرستان از نظر رنگ، مقدار كم كرك و نيز طول بلند در رده بهترين الياف موئي بز ايران قرار دارد.