سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید همت زاده – مربی زراعت‐ مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
مهراب یادگاری – عضو هیإت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عبدالمجید رضایی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان,
حمیدرضا گنجعلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی کشت دو منظوره یولاف و تاثیر برداشت علوفه در مراحل مختلف رشد بر عمل کرد دانه و برخی صفات مورد بررسی روی ارقام یولاف و جو ما کویی (شاهد) در سال زراعی ١٣٨٠ در مزرعه مجتمع آموزش جهاد ک شاورزی استان چهارمحال و بختیاری اجرا گردید . آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده درقالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد . فا کتور اصلی آزمایش شامل تیمار های بعد از ۵، ۱۰ سانتی متر رشد رویشی و عدم برداشت علوفه و فا کتور فرعی مشتمل بر ٥ لاین یولاف به شمار ه های ۲، ۱۷، ۲۸، ۳۲ و ۳۶ و رقم جو ما کویی به عنوان شاهد بود . به طور کلی اثرات ساده برداشت علوفه سبز بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای تعداد دانه در خوشه و تعداد ک ل پنجه معنی دار گردید . تأخیر در برداشت باعث کاهش عمل کرد دانه ، عملکرد کاه، عملکرد بیولو ژیکی، ارتفاع بوته ، تعداد پنجه بارور و کل وزن هزاردانه گردید . از طرف دیگر تأخیر در برداشت باعث افزایش تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی و عمل کرد علوفه گردید . بین ژنوتیپ ها نیز از لحاظ اکثر صفات تفاوت معنی داری وجود داشت و لاین های ٢ و ١٧ یولاف دارای عملکرددانه، علوفه و بیولو ژیکی بالایی داشتند و زودرس تر از بقیه بودند. لاین های ٢٨ و ٣٢ بخاطر حساسیت به سرمای پاییزه ، عملکرد علوفه و دانه و عمل کرد بیولو ژیکی پایین و به خاطر دیررسی مناسب منطقه نبودند . اثر متقابل بین تیمار های برداشت علوفه نیز در مورد صفات ارتفاع بوته و عمل کرد دانه معنی دار گردید . بین برداشت علوفهپس از ٥ سانتی متر رشد و عدم برداشت از لحاظ عمل کرد دانه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد . به طور کلی نتیجه گیری شد که برداشت علوفه سبز در لاین های ٢ و ١٧ بدون مواجه شدن با کاهش عملکردجهت تأمین علوفه مور دنیاز دام امکان پذیر است.