مقاله اثر برنامه آموزشي جامعه محور پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر بر كاهش رفتارهاي پر خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: اثر برنامه آموزشي جامعه محور پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر بر كاهش رفتارهاي پر خطر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشگيري
مقاله آموزش جامعه محور
مقاله سوء مصرف مواد مخدر
مقاله رفتارهاي پر خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: صفري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: عنقا پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زندي قشقايي كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: آران پور همداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چيره شدن بر مشكلات اجتماعي نيازمند رويكردهاي مشاركتي است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه آموزشي پيشگيري جامعه محور از سوء مصرف مواد مخدر بر كاهش رفتارهاي پر خطر انجام شد.
روش بررسي: مطالعه حاضر مداخله اي- اجتماعي و مبتني بر جامعه است. با استفاده از مدل “رويكرد برنامه ريزي شده به سلامت جامعه”، گروه هميار سلامت روستاي وزگ شهرستان بوير احمد با شركت نمايندگان مردم، سازمان هاي متولي سلامت و پژوهشگران تشكيل شد. با انجام نيازسنجي و اولويت بندي مشكلات سلامت، سوء مصرف مواد مخدر، مشكل اولويت دار روستا شناخته شد. با روش نمونه گيري تمام شماري اعضاي بالاي ۱۰ سال خانوارها مورد پرسشگري قرار گرفتند. با برگزاري كارگاه هاي آموزشي در مسجد روستا و تهيه و توزيع جزوات و پمفلت ها و آموزش هاي چهره به چهره توسط اعضاي هميار سلامت، مفاد برنامه، آموزش داده شد و پيگيري لازم به مدت ۶ ماه به عمل آمد. بعد از اين مدت مجددا پرسشگري انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آمار توصيفي و آزمون هاي آماري مجذور كاي و تي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ميانگين نمره عوامل و رفتارهاي پرخطر مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر قبل از اجراي برنامه آموزشي ۰۵/۲±۸/۲۶ و بعد از اجراي برنامه آموزشي۳/۲±۲/۲۵ بود (.(P=0.008 ميانگين نمره وضعيت سلامت رواني قبل از برنامه آموزشي ۸/۵±۲/۲۶ و بعد از برنامه آموزشي به ۷ /۵±۴/۲۶ افزايش يافت (.(P<0.04 فراواني بسياري از رفتارهاي منفي مرتبط با سوء مصرف مواد بعد از اجراي برنامه آموزشي كاهش و رفتارهاي مثبت افزايش داشت.
نتيجه گيري: برنامه هاي آموزشي جامعه محور با ايجاد بستر مناسب براي جلب مشاركت مردم مي تواند الگويي جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و كاهش رفتارهاي پر خطر مرتبط و در نتيجه كاهش هزينه ها و عوارض ناشي از اين معضل گردد.