مقاله اثر برنامه پياده روي بر چگالي استخواني، ترکيب بدن و برخي از فاکتورهاي خوني دختران چاق و لاغر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۵۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر برنامه پياده روي بر چگالي استخواني، ترکيب بدن و برخي از فاکتورهاي خوني دختران چاق و لاغر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چگالي استخواني
مقاله برنامه پياده روي
مقاله دختران چاق
مقاله دختران لاغر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده سيده نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: پوکي استخوان معضل عمده اي براي زنان محسوب مي شود که به سادگي بعد از آسيبي ناچيز باعث شکستگي هاي استخواني مي شود. در طولاني مدت، ورزش مي تواند موجب کاهش خطر پوکي استخوان شود. هدف اين مطالعه، بررسي اثر برنامه پياده روي بر چگالي استخواني دختران چاق و لاغر در پيشگيري از کاهش توده استخواني و پوکي استخوان بود.
مواد و روش ها: ۴۰ دانشجوي دختر چاق و لاغر غيرورزشکار دانشگاه گيلان که داوطلب شرکت در مطالعه بودند به روش تصادفي به ۴ گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. اندازه گيري چگالي استخواني (ران و ستون فقرات)، ترکيب بدن (وزن، توده چربي، درصد توده چربي، توده بدون چربي) و متغيرهاي خوني (فسفر، کلسيم، استروژن سرم) قبل و بعد از مداخله انجام گرفت. گروه هاي آزمون برنامه تمريني شامل ۳۰ دقيقه پياده روي با شدت ۵۰ تا %۷۵ ضربان قلب و ۳ جلسه در هفته را به مدت ۲ ماه انجام دادند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد.
يافته ها: چگالي استخواني آزمودني ها در هر دو گروه آزمون بعد از ۲ ماه کلي افزايش يافت، اما اين افزايش معني دار نبود (P>0.05). همچنين، تغيير معني داري در فاکتورهاي خوني دختران جوان نسبت به مقدار پايه مشاهده نشد (P>0.05). اما، برنامه پياده روي بر تمام اجزاي ترکيب بدني دختران چاق و لاغر اثر معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: پياده روي طولاني مدت با شدت زياد، تاثير مثبت بر چگالي استخوان و عوامل موثر بر آن در دختران جوان دارد.