سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی پورمحمدی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید امیرفخریان – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

برای یک مزون که از یک کوارک و یک پاد کوارک تشکیل شده است با در نظر گرفتن پتانسیل بر همکنش بین ذرات به صورت ترکیبی از دو پتانسیل بار رنگ وپتانسیل نگهدارنده به صورت جمله های نوسانی و خطی، معادله شرودینگر را بصورت دقیق و تحلیلی حل نموده وسپس اثرات اسپین – اسپین و اسپین – ایزواسپین و ایزواسپین – ایزواسپین را بعنوان برهمکنش های فوق ریز به صورت اختلالی در نظر گرفته و سهم هر یک از آنها را بنا به نظریه اختلال مستقل از زمان بدست می آوریم .