مقاله اثر برهم کنش گرلين و آنالوگ ماده P بر فعاليت محور تيروئيدي در موشهاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر برهم کنش گرلين و آنالوگ ماده P بر فعاليت محور تيروئيدي در موشهاي صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين
مقاله آنالوگ ماده P
مقاله هورمونهاي تيروئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرلين سبب افزايش اشتها و وزن بدن مي شود. آنالوگ ماده P به نامSubstance – P [D – Arg – 1, D – phe – 5, D – trp – ۷, ۹, Leu – ۱۱]  سبب مهار اثر تحريکي گرلين بر اشتها و وزن بدن مي گردد. چون تغييرات هورمونهاي تيروئيدي نيز در تنظيم وزن بدن نقش دارند، بنابراين، اثر دزهاي مختلف گرلين و اثر برهم کنش گرلين و آنالوگ ماده P بر فعاليت محور تيروئيدي بررسي مي شود. سي و شش عدد موش صحرايي در ۴ گروه، دزهاي مختلف گرلين ۱)، ۵ ياnmo1 (10 يا سالين و چهل عدد موش صحرايي در ۴ گروه تزريق همزمان گرلين  (5 nmol)و دزهاي مختلف آنالوگ ماده  (20 nmol ,10 ,5) Pرا از طريق تزريق درون بطني دريافت کردند. نمونه هاي خوني جمع آوري شده و با RIA مورد بررسي قرار گرفتند. تزريق درون بطني ۵ و ۱۰ nmol گرلين سبب کاهش معني دار هورمونهاي تيروئيدي در مقايسه با سالين شد و برهم کنش گرلين و آنالوگ ماده P نشان داد که ۲۰ mnol آنالوگ ماده P اثر مهاري گرلين بر فعاليت محور تيروئيدي را بلوکه مي کند.