سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی دانشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان،
قربانعلی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
احمد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
اسعد وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

در این تحقیق اثر عصاره الکلی بره موم در مقایسه با پروبیوتیک بر روی پارامترهای عملکردی جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این آزمایش ۲۵۶ قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس ۳۰۸ به صورت تصادفی بین ۴ تیمار و هر تیمار مشتمل بر ۴ تکرار تقسیم شدند. تیمارها عبارت بودند از: جیره شاهد، جیره حاوی ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره الکلی برهموم (۷۰% به نسبت ۱٫۱۰) جیره حاوی ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره الکلی بر هموم به همراه ۴۵۰ میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک و جیره حاوی ۴۵۰ میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پریمالاک. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عصاره الکلی بره موم موجب کاهش معنی دار (P<0.05) متوسط وزن بدن، افزایش وزن روزانه و میانگین مصرف خوراک روزانه در دوره آغازین گردید. عملکرد جوجه ها در دوره رشد توسط هیچ یک از تیمارها بطور معنی داری تحت تأثیر قرار نگرفت. در کل دوره آزمایشی نیز هیچ یک از تیمارها نتوانستند بصورت معنی داری صفات عملکردی را تحت تأثیر قرار دهند. نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که عصاره الکلی برهموم قادر به بهبود عملکرد جوجه های گوشتی نمی باشد و حتی در دوره آغازین تأثیر سویی بر عملکرد آنها بر جا گذاشت.