سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هیربد بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی رو ابط مبدا- مقصد در ذرت دانه ای (هیبرید SC704) پژوهشی مزرعه ای به مدت دو سال زراعی (سال های ۸۶ و ۱۳۸۵ ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز صورت گرفت . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . فاکتور ها شامل : الف) زمان برگ زدایی در چهار سطح : از زمان پیدایش نیمی از ابریشم ها، با فاصله زمانی هر ده روز یک بار و ب ) شدت برگ زدایی در سه سطح : صفر، ۵۰ و ۱۰۰ % برگ های هر بوته در نظر گرفته شد . ویژگی ها ی ظاهری و فیزیولوژیک از جمله طول بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه و وزن خشک ساقه و بلال طی فصل رشد بر اساس نمونه برداری های مکرر اندازه گیری شدند . بیشترین وزن خشک بلال و وزن هزار دانه از تیمار ۵۰ % برگ زدایی به ترتیب ۵۱/۴۶ گرم و ۱۰۳ گرم به دست آمد . با تاخیر در برگ زدایی روندی افزایشی در این دو ویژگی مشاهده گردید ، به نحوی که بیشترین میانگین وزن خشک هر بلال و وزن هزار دانه به ترتیب معادل ۷/۲۰ گرم و ۱۳۳/۷۹ گرم از تیمار برگ زدایی ۳۰ روز پس از پیدایش نیمی از ابریشم ها به دست آمد . بیشترین وزن خشک ساقه از تیمارهای ۵۰ % برگ زدایی (۸۴/۹۰ گرم) و برگ زدایی ۲۰ روز پس از پید ایش نیمی از ابریشم ها (۸۳/۶۹ گرم) به دست آمد . به طور کلی این پژوهش نشان داد که برگ زدایی کامل و ۵۰ درصدی بوته های ذرت بعد از پیدایش ابریشم ها اثر بارزی بر اجزای مهم عملکرد دانه ذرت شامل وزن خشک بلال و وزن هزار دانه دارد. پژوهش های تکمیلی در این زمینه قابل توصیه است.