سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا مرادی تلاوت – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
قدرت اله فتحی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
سید هاشم موسوی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف بر بر رشد و استقرار گیاهچه در ارقام مختلف کلزا، آزمایشی به صورت کر تهای خردشده در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز اجرا گردید. ژنوتیپ های مختلف کلزا (RGS ،PF ،PF7045 ،Hyola 407 ،Hyola401 و Option) در کرت های اصلی و دو سطح مصرف بر ( ۰ و ۱۰ میلی گرم اسید بریک در کیلوگرم خاک) در کرت های فرعی منظور شدند. نتایج نشان داد که اثر بر بر رشد و استقرار گیاهچه های ارقام مختلف کلزا معنی دار بود. به نحوی که ماده ی خشک ریشه و اندام هوایی در اثر کاربرد این عنصر موجب افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی گردید. ژنوتیپ های مختلف کلزا از نظر رشد گیاهچه تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند، در میان ارقام کلزا، رقم Option بر خلاف بقیه ی ارقام واکنش منفی به مصرف بر از خود نشان داد . به طوری که وزن خشک ریشه و اندام هوایی کمتری داشت . در حالی که نسبت ریشه به اندام هوایی همچنان افزایش یافت . عملکرد دانه نیز در میان ارقام مختلف واکنش متفاوتی به مصرف بر از خود نشان داد . در مجموع ، نتایج نشان دهنده ی واکنش متفاوت رشد و استقرار گیاهچه های ارقام مختلف کلزا به مصرف بر می باشد. این امر نشان دهنده ی تنوع ژنتیکی ارقام کلز ا بوده و توجه به این تنوعدر بررسی های نیاز کودی کلزا به عناصر ک ممصرف از جمله عنصر بر در زراعت این گیاه لازم می باشد.