سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سینا دوبرادران – دانشجوی PHD مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بیژن بینا – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهرام نصراصفهانی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

آئروموناس از جمله باکتریهای بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور و میله ای شکل و فرصت طلب بوده که می تواند باعث ایجاد عفونتهای سیستمیک، ایجاد زخم و اسهال در انسان شود، جمعیت نسبتاً بالای میکروبی در شبکه توزیع نیز نه تنها از لحاظ تأثیر گذاری بر سلامت مصرف کننده مورد توجه هستند بلکه تشخیص باکتری شاخص کلی فرم را نیز با خطا مواه می کنند. لذا در این تحقیق ارتباط رشد باکتری های هتروتروف و آئروموناس با پارامترهای PH، دما، کدورت، کلر باقیمانده آزاد و DO سنجیده شد. جهت شمارش باکتریهای آئروموناس برای اولین بار در کشور طبق دستورالعمل (۲۰۰۱)EPA 1605 از محیط کشت ADA,V در مرحله احتمالی و پس از انکوبه کردن به مدت یک شب با محیط کشت نوترینت آگار از تست های اکسیداز، تخمیر تری هالوز و تست ایندول در مرحله تأئیدی استفاده شد. جهت شمارش باکتریهای PHC نیز از محیط R2A استفاده شد و بقیه فاکتورها نیز طبق استاندارد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در دما و کدورت و PH بالاتر میزان موارد مثبت باکتریهای آئروموناس و HPC افزایش می یابد و با افزایش کلر باقیمانده آزاد و DO موارد مثبت باکتریهای آئروموناس و HPC کاهش یافت و در مقادیر بالاتر از ۰/۲ mg/l کلر باقیمانده آزاد نیز هیچگونه مورد مثبتی از آئروموناس مشاهده نشد.