سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، بخش تحقیقات خاک و آب
مصلح الدین رضائی –

چکیده:

شیرابه کمپوست که در فرآیند تبدیل زباله های شهری به کمپوست تولید میشود حاوی مقدار قابل ملاحظه ای مواد آلی ، عناصر غذائی ، املاح محلول و مقدارکمی از بعضی عناصر سنگین میباشد . اضافه کردن شیرابه کمپوست به خاک گرچه میتواند باعث ارتقاء سطح باروری خاک شود ولی در عین حال ممکن است موجب شوری و آلودگی خاک گردد. اثر شیرابه کمپوست بر عملکرد و جذب عناصر غذائی ضروری و عناصر سنگین به وسیله ذرت در یک آزمایش مزرعه ای در اصفهان با سه تیمار اصلی ( صفر ، ۴۰۰ ، ۸۰۰ تن شیرابه در هکتار ) و دو تیمار فرعی (آبشوئیو بدون آبشوئی) با سه تکرار در قالب طرح کرتهای یکبار خردشده مطالعه گردید.بنابر مشاهدات صورت گرفته اضافه کردن شیرابه باعث کاهش سله و افزایش قابل ملاحظه جوانه زدن و رشد ذرت در کلیه مراحل رشد و نمو گیاه شد.عملکرد علوفه ذرت در اثر اضافه نمودن شیرابه به خاک از ۶/۸ به ۱۱/۲۴ و ۸/۹۸ تن در هکتار به ترتیب برای تیمارهای ۴۰۰ و ۸۰۰ تن شیرابه در هکتار نسبت به شاهد افزایش یافت.کاربرد شیرابه در خاکهمچنین باعث افزایش جذب ازت ، فسفر ، پتاسیم ، منیزیم ، منگنز و مس به وسیله گیاه ذرت گردید. غلظت عناصر سرب ، کادمیم ، کروم، کبالت و نیکل در قسمت هوائی گیاه ذرت ، در اثر تیمارهای شیرابه کمپوست،افزایش معنی دار نشان نداد. در این تحقیق مصرف شیرابه با کاهش پ-هاش ، افزایش مواد آلی و هدایت الکتریکی و مقدار قابل جذب ازت ، فسفر ، پتاسیم ، آهن ، منگنز ، روی و مس در خاکهمراه بود. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که شیرابه کمپوست دارای پتانسیل بالائی به عنوان کود آلی مایع بوده و میتواند جهت ارتقاء سطح باروری خاک ، به ویژه در خاکهای غیر شور و برای گیاهان غیر حساس به شوری،متناوبا وبا کنترل ترکیب آن مورد استفاده قرار گیرد.