سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس ثابتی نژاد – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ت
مجید مجتهدزاده لاریجانی – مجتمع پژوهشی کرج،پژوهشکده مواد،کرج
محمود قرآن نویس – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ت
پروین بلاش آبادی – مجتمع پژوهشی کرج،پژوهشکده مواد،کرج

چکیده:

در این مقاله فرایند رشد نانو لوله های کربنی با استفاده از گاز استیلن و به روش انباشت شیمیایی حرارتی (TCVD) مورد بررسی قرار گرفته است . زیر لایه های استفاده شده از جنس استیل ۳۰۴ هستندکه به وسیله یون های آرگون تولید شده با استفاده از چشمه یونی کافمن با شدت هـای یکـسان و انـرژی هـای متفـاوت بمبـاران شـده است . بعد ازانجام این فرایندبر روی زیر لایه ها در محیطی از گازهای هیدروژن و آمونیاک و استیلن نانو لوله های کربن ی رشد داده شد . نمونه های رشد داده شده بوسیله و اسپکتروسکوپی رامان بررسی شدو نیزبرای مطالعه برروی ساختار زیر لایه های آماده سـازی شـده از میکروسـک وپ نیـروی (SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی اتمی (AFM) استفاده شد . در نهایت نتایج آنالیز (AFM) نشان داد که بمباران با انرژیهای بالاتر دانه های ریزتری را در سطح زیر لایه ایجاد نموده ودر نتیجه امکـان رشد چگالتر نانو لوله ها فراهم شده است .