سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهشید نیکوبین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل فرجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
فاطمه میر داوردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور تعیین اثر بهاره سازی بر سرعت ظهور برگ و فیلوکرون در کلزا آزمایشی در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد . تیمارها شامل ۶ دوره بهاره سازی (صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ روز) در دمای ۲ درجه سانتیگراد به عنوان فاکتور فرعی و شش رقم کلزا (آپشن ۵۰۰ ، آرجی اس ۰۰۳ ، هایولا ۳۰۸ ، هایولا ۶۰ ، هایولا ۴۲۰ و هایولا ۴۰۱ ) به عنوان فاکتور اصلی بودند . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش دوره بهاره سازی سرعت ظهور برگ افزایش یافت و فیلوکرون در کلیه ژنوتیپ های کلزا به صورت خطی کاهش یافت. اما در ژنوتیپ هایولا ۳۰۸ یک واکنش خطی دو تکه ای به بهاره سازی دیده شد. این رقم در ۲۶ روز به اشباع بهاره سازی رسید و پس از آن کاهش در فیلوکرون مشاهده نشد . از نتایج به دست آمده در مدل های شبیه سازی نمو کلزا می توان استفاده کرد.