سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهشید نیکوبین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر لطیفی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل فرجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور تعیین اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در کلزا آزمایشی در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل ۶ دوره بهاره سازی (صفر، ۱۰ ، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ روز) در دمای ۲ درجه سانتیگراد به عنوان فاکتور فرعی و شش رقم کلزا (آپشن ۵۰۰ ، آرجی اس ۰۰۳ ، هایولا ۳۰۸ ، هایولا ۶۰ ، هایولا ۴۲۰ و هایولا ۴۰۱ ) به عنوان فاکتور اصلی بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش تیمار بهاره سازی از صفر به ۵۰ روز، روز تا رسیدن در هر یک از مراحل نمو فنولوژیک (ظهور جوانه سبز، ظهور جوانه زرد، آغاز گلدهی، پایان گلدهی) کاهش و سرعت نسبی نمو افزایش یافت. واکنش تمامی ارقام به بهاره سازی کمی بود . در رقم هایولا ۳۰۸ واکنش بهاره سازی برای صفات روز تا ظهور جوانه سبز ، روز تا ظهور جوانه زرد، روز تا آغاز گلدهی ، روز تا پایان گلدهی و سرعت نسبی نمو از یک معادله خطی دوتکه ای تبعیت کرد که به ترتیب با دریافت ۲۵، ۳۲، ۲۸، ۲۸ و ۲۹ روز بهاره سازی برای این صفات به اشباع بهاره سازی رسید. نتایج حاصل از این مطالعه را می توان در مدل های شبیه سازی نمو فنولوژیک کلزا به کار برد.