سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه میرداوردوست – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
افشین سلطانی – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور تعیین نیاز بهاره سازی و اثر آن بر روز تا هر یک از مراحل نمو و سرعت نسبی نمو آزمایشی در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در آزمایشگاه و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد . آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات در ۴ تکرار بود. پنج دوره بهاره سازی (صفر ، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ روز) در کرت های فرعی و ۷ رقم گندم با نام های اترک، تجن، آریا، شیرودی، کوهدشت، زاگرس و تارو در کرت های اصلی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش طول دوره بهارهسازی از صفر به ۴۰ روز، روز تا رسیدن به هر یک از مراحل نمو فنولوژیکی از قبیل روز تا پنجه زنی، روز تا ساقه دهی ، روز تا شروع آبستنی ، روز تا پایان آبستنی و روز تا گرده افشانی کاهش و سرعت نسبی نمو افزایش یافت . رقم زاگرس با دریافت ۱۷ روز بهاره سازی برای صفت روز تا شروع آبستنی به اشباع بهاره سازی رسیده و از یک مدل دوتکه ای پیروی نمود. همچنین ارقام اترک، تجن، شیرودی و زاگرس به ترتیب با دریافت ۱۲/۳، ۱۳/۱، ۳۰/۹، ۲۳ روز بهاره سازی برای صفت سرعت نسبی نمو به اشباع بهاره سازی رسیدند . واکنش تما می ارقام به روز بهاره سازی دارای روند کمی بود. نتایج حاصل از این مطالعه را میتوان در مدل های شبیه سازی نمو فنولوژیک گندم به کار برد.