مقاله اثر بهبود دهنده آموزش در ماز بر حافظه فضايي موش هاي صحرايي آلزايمري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر بهبود دهنده آموزش در ماز بر حافظه فضايي موش هاي صحرايي آلزايمري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله يادگيري ماز
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي كاشاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي طاويراني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زواره سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلزايمر نوعي بيماري مغزي است که در آن نورون ها تخريب شده و فرد دچار نقصان حافظه مي شود. تحقيقات زيادي اثر فعاليت هاي ذهني و بدني بر پيشگيري، بهبود و يا درمان آلزايمر را اثبات نموده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر آموزش در ماز آبي موريس بر بهبود يادگيري موش هاي صحرايي آلزايمري است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از ۲۰ سر موش صحرايي نر بالغ استفاده شد که در ۲ گروه آلزايمري و شاهد قرار گرفتند. در مرحله اول يادگيري حيوانات طي ۵ روز و در هر روز ۴ بار در ماز آبي موريس مورد آزمايش قرار گرفت. مدت زمان سپري شده و مسافت طي شده براي يافتن سکوي پنهان به عنوان ملاک يادگيري در نظر گرفته شدند. از آزمايش پروب براي ارزيابي به خاطر آوري حافظه حيوانات، استفاده شد. بعد از ۲۰ روز مجددا مراحل ذکر شده براي حيوانات تکرار گرديد و نتايج هر دو مرحله بين دو گروه مقايسه گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از مرحله اول يادگيري نشان مي دهد که گروه شاهد نسبت به گروه آلزايمري در مدت زمان کمتري سکو را پيدا كرده است؛ از سوي ديگر در دومين مرحله از آزمايشات اختلاف معني داري بين دو گروه مورد آزمايش مشاهده نگرديد. همچنين از نظر به خاطر آوري حافظه تفاوت قابل توجهي بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: آموزش در ماز آبي موريس سبب بهبود روند يادگيري فضايي در موش هاي صحرايي آلزايمري مي شود.