مقاله اثر به کارگيري آنزيم در جيره غذايي بر پايه ذرت، گندم و جو بر عملکرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر به کارگيري آنزيم در جيره غذايي بر پايه ذرت، گندم و جو بر عملکرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله صفات لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: سياح زاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اروري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثر افزودن آنزيم بر عملکرد صفات اقتصادي و کيفيت لاشه جوجه هاي گوشتي سويه تجاري آرين صورت گرفت. جيره هاي غذايي بر پايه ذرت، گندم و جو تهيه گرديد. آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۸ جيره غذايي مختلف و ۳ تکرار به ازاي هر تيمار و تعداد ۳۰ قطعه جوجه گوشتي يک روزه در هر تکرار انجام گرفت .جيره هاي غذايي شامل جيره شاهد بر پايه ذرت، ذرت با آنزيم، جو با آنزيم، گندم با آنزيم، ذرت و جو با آنزيم، ذرت و گندم با آنزيم، جو و گندم با آنزيم و ذرت، جو و گندم با آنزيم بوده است. آب و خوراک به صورت آزاد در اختيار آنها قرار گرفت. در پايان دوره هاي آغازين، رشد و پاياني ميزان تلفات، خوراک مصرفي، وزن بدن و ضريب تبديل خوراک اندازه گيري و در پايان آزمايش تفکيک قطعات لاشه و ارزيابي تغييرات وزن و طول قسمت هاي مختلف روده انجام شد. نتايج به دست آمده بيانگر وجود تفاوت معني دار وزن بدن و مصرف خوراک در هر سه دوره آغازين، رشد و پاياني در بين جيره هاي غذايي بود (P<0.05) و ضريب تبديل غذايي در دوره هاي آغازين و رشد تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05) از نظر درصد قطعات سينه و ران در بين تيمارها تفاوت معني داري مشاهده نشد. درصد لاشه فقط بين تيمارهاي جو با آنزيم و ذرت و جو با آنزيم معني دار بود و همچنين اختلاف معني داري به لحاظ درصد ماندگاري بين تيمارهاي ذرت و گندم با آنزيم و ذرت، گندم و جو با آنزيم مشاهده شد (P<0.05). درصد وزن سنگدان، کبد، لوزالمعده و چربي محوطه بطني نسبت به وزن زنده در بين تيمارها تفاوت معني داري را نشان نداد، اما درصد وزن دئودنوم، ژئوژنوم و ايلئوم نسبت به وزن زنده در بين تيمارها داراي تفاوت معني داري بودند (P<0.05)، اما از نظر تغييرات در طول اين قسمت ها، در بين تيمارها تفاوت معني داري مشاهده نشد. در اين پژوهش نشان داده شد که افزودن آنزيم به اين غلات سبب بهبود عملکرد طيور، حداقل به ميزان جيره بر پايه ذرت شده است، اين به اين معني است که اثر فاکتورهاي ضدتغذيه اي جيره ها بر عملکرد طيور، با افزودن آنزيم به جيره رفع شده است.