مقاله اثر بي دردي تزريق پري تونسيلار كتامين در مرحله قبل از عمل بر كاهش درد پس از عمل جراحي تونسيلكتومي اطفال:‌ يك مطالعه از نوع دوسويه كور با كنترل دارونما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر بي دردي تزريق پري تونسيلار كتامين در مرحله قبل از عمل بر كاهش درد پس از عمل جراحي تونسيلكتومي اطفال:‌ يك مطالعه از نوع دوسويه كور با كنترل دارونما
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتامين
مقاله تونسلكتومي
مقاله درد
مقاله پس از عمل جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند عظيم
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در چندين مطالعه استفاده از كتامين به عنوان درمان بي دردي پره امپتيو پس از عمل جراحي مورد اختلاف نظر است. هدف از اين مطالعه بررسي كلينيكي اثرات تزريق پري تونسيلار دوزهاي متعدد كتامين قبل از برش جراحي بر كاهش درد پس از عمل جراحي و مقايسه آن با تزريق پري تونسيلار نرمال سالين، قبل از عمل تونسيلكتومي كودكان است.
روش بررسي: ۷۵ بيمار با كلاس ASA يك و دو در محدوده سني ۳-۱۲ سال تحت تونسيلكتومي وارد مطالعه از نوع دوسويه كور- تصادفي با كنترل گروه دارونما شدند. بيماران به سه گروه ۲۵ نفري تقسيم گرديدند.
تزريق پري تونسيلار در گروه دارونما (الف) نرمال سالين %۰٫۹، گروه ب ۰٫۵ ميلي گرم/ كيلوگرم كتامين و در گروه ج ۱ ميلي گرم/ كيلوگرم كتامين انجام شد. تمام تزريقات در حجم ۲ سي سي و در هر طرف ۱ سي سي، ۳ دقيقه قبل از تونسيلكتومي صورت گرفت. براي بررسي سطح درد و وضعيت آرام بخشي از ميزان هاي چوپس و ويلسون استفاده گرديد.
يافته ها: در مقايسه با گروه ب و ج ميزان چوپس و ويلسون در گروه الف به طور معني داري بالاتر بود (p<0.05). از لحاظ آماري ميزان هاي فوق در گروه هاي ب و ج با هم تفاوت معني داري نداشتند (p<0.05).
در طي ۲۴ ساعت پس از عمل جراحي ۱۶ بيمار در گروه الف و هيچ بيماري در گروه ب و ج نيازي به داروهاي ضددرد پيدا نكردند (p<0.001).
نتيجه گيري: تزريق پري تونسيلار ۰٫۵ يا ۱ ميلي گرم/ كيلوگرم كتامين تقريبا ۳ دقيقه قبل از جراحي بدون ايجاد عوارض در كودكان تحت تونسيلكتومي در كاهش درد پس از عمل موثر است.