سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد خوئینی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین فرمان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اصغر شکری – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)-آزمایشگاه تحقیقاتی علوم محاس

چکیده:

در این مقاله، اثر بینظمی با توزیع احتمالی یکنواخت و گوسی، بر چگالی حالات الکترونی نانولوله های آرمچیر ، در مدل بستگی قوی بررسی می شود. انرژی های قطری، به صورت طولی، در امتداد محور نانولوله توزیع شده اند. هر رینگ نانولوله، به طور موثر، یک پتانسیل کاتوره ای، با توزیع احتمالی خاص دارد. محاسباتمان مبتنی بر روش تابع گرین میباشد. نتایج عددی نشان می دهد که با افزایش قطر نانولوله، چگالی حالات الکترونی، در انرژی صفر، به طور خطی، افزایش می یابد.