سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود برهانی زرندی – گروه فیزیک اتمی مولکولی ، دانشگاه یزد
زهراالسادات میرباقری فیروزآباد – گروه فیزیک اتمی مولکولی ، دانشگاه یزد
مهدی غفاری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد حاجی صفری تفتی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

یلپ ییامرگ ضریب رسانایی اتیلن سبک (LDPE) تابشدهی شده توسط الکترونهای پرانرژی ۱۰MeV، در دز تابشی kGy 0-250، اندازه گیری شد. نمودار ضریب رسانایی گرمایی بر حسب دز تابشی در دمای محیط نشان داد که ضریب رسانایی گرمایی پلیاتیلن با دز تغییر میکند. این تغییرات را احتمالاً میتوان به درصد بلورینگی، میزان اتصالات عرضی و گرمای ویژه نمونه مربوط دانست.