مقاله اثر تاج پوشش بر زادآوري طبيعي در جنگلهاي بلوط ايراني در منطقه مانشت ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر تاج پوشش بر زادآوري طبيعي در جنگلهاي بلوط ايراني در منطقه مانشت ايلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله تاج پوشش
مقاله زادآوري طبيعي
مقاله مانشت
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاج پوشش بر زادآوري طبيعي، منطقه اي به وسعت ۴۶۰ هکتار از جنگلهاي بلوط دامنه جنوبي کوه مانشت در شمال استان ايلام انتخاب شد. سپس تعداد ۴۶ قطعه نمونه ۲۰ آري (به ابعاد ۵۰×۴۰ متر) و به مرکزيت آنها ۴۶ زيرقطعه نمونه ۴ آري به صورت منظم- تصادفي در عرصه پياده شدند. متغيرهاي مورد بررسي در داخل قطعات نمونه تعداد پايه هاي درختي، قطر برابرسينه و قطر کوچک و بزرگ تاج درختان و در سطح زيرقطعه نمونه ها تعداد نهالها و جست ها، ارتفاع آنها و کيفيت نهالها بود. داده هاي بدست آمده بعد از تجزيه و تحليل مقدماتي بوسيله نرم افزارهاي آماري Excel و Spss با استفاده از آزمون دانکن و همبستگي مورد مقايسه آماري قرار گرفتند. نتايج نشان داد که به طور کلي زادآوري طبيعي به ميزان کم در منطقه وجود دارد. فراواني نهالهاي بلوط و بنه به طور معني داري با تاج پوشش همبستگي مثبت داشته و در مورد شن و بخورک همبستگي منفي وجود داشت. بلندترين نهالهاي بلوط (حدود ۱۶۰ سانتي متر) در طبقات انبوه تر تاج پوشش و در توده هاي با تاج پوشش تنک تر حدود ۸۸ سانتي متر ارتفاع داشتند. اما در مورد شن و بخورک بلندترين نهالها (۱۵۴ سانتي متر) در پوشش هاي تنک تر يافت شد. ميانگين بلندي نهالها، نسبت نهالهاي بلند به کل نهالها و شادابي آنها در تاج پوشش هاي انبوه تر (واقع در جهت هاي شمالي و طبقات مياني ارتفاع از سطح دريا) بيشتر از توده هاي با تاج پوشش تنک تر (واقع در جهت هاي جنوبي و طبقات فوقاني ارتفاع از سطح دريا) بود. اين نتايج نشان دهنده شرايط رويشي بهتر در جهت هاي شمالي و طبقات مياني ارتفاع از سطح دريا به لحاظ وجود تاج پوشش غني تر است.