مقاله اثر تاريخ كاشت، اندازه بذر و عمق كاشت بر اجزا عملکرد و عملكرد دانه ذرت هيبريد K.S.C 500 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ كاشت، اندازه بذر و عمق كاشت بر اجزا عملکرد و عملكرد دانه ذرت هيبريد K.S.C 500
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بذر
مقاله تجمع ماده خشك
مقاله ذرت
مقاله عمق كاشت
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چگني همايون
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مومني جواهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر تاريخ كاشت، عمق كاشت و اندازه بذر بر رشـد و نمو و عملكرد ذرت هيبريد K.S.C500 آزمايشي به صورت كرت هاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد اجرا گرديد. دو تاريخ كاشت ۱۲ و ۲۴ تيرماه در كرت هاي اصلي و سه عمق كاشت ۲، ۴٫۵ و ۷ سانتي متر در كرت هاي فرعي و چهار اندازه بذر شـامل بذر كوچك (۶-۸/۵ ميلي متر)، متـوسط (۱/۷-۹/۶ ميلي متر)، درشت (۱/۸-۹/۷ ميلي متر) و مخلوطي از بذور در كرت هاي فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه زمان سبز شدن بذرها تحت تاثير اندازه بذر و عمق كاشت مي باشد كه رشد و عملكرد گياه را تحت تاثير قرار مي دهند. اثر تاريخ كاشت و همچنين اثر متقابل تاريخ كاشت و عمق كاشت بر عملكرد گياه معني دار بود. در عمق كاشت ۲ سانتي متري بذرهاي مخلوط عملكرد كمتري نسبت به ساير بذرها داشتند، ولي در عمق كاشت ۵/۴ سانتي متري بذرهاي درشت و مخلوط عملکرد بالاتري داشتند، در حالي كه در عمق كاشت ۷ سانتي متري بذرهاي كوچك و متوسط عملكرد بهتري نسبت به ساير بذرها داشتند. بذرهاي كوچك به دليل اينكه از نسبت سطح ويژه بيشتري برخوردار بودند، در نتيجه فشار مكش رطوبت اين نوع بذرها بالا مي رود و در مقايسه با بذرهاي درشت رطوبت بيشتري جذب كرده و بهتر سبز شدند. اين امر موجب افزايش عملكرد دانه در صــورت کشت در عمق ۷ سانتي متري گرديد. ســرعت رشد ساقه در بذرهاي كوچك، متوسط، درشت و مخلوط در عمــق ۷ سانتي متري داراي بيشترين ميانگين بود، چون در اين عمق نفوذ درجه حرارت و تنش ناشي از آن چندان تاثيري در جذب آب توسط بذر ندارد. اثر متقابل تاريخ كاشت، عمق كاشت و اندازه بذر ارتفاع را تحت تاثير قرار داد .در عمـق كاشت ۲ سانتي متري بذرهاي درشت، ۵/۴ سانتي متري بذرهاي مخلوط و در عمـق كاشت ۷ سانتي متري بذرهاي كوچك داراي بيشترين تعداد دانه در هر رديف بودند.