مقاله اثر تاريخ هاي مختلف بذرپاشي بر رشد و عملکرد ارقام برنج در کشت مستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ هاي مختلف بذرپاشي بر رشد و عملکرد ارقام برنج در کشت مستقيم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آذرگل
مقاله آفتابگردان
مقاله تراکم
مقاله تنش کمبود آب
مقاله رکورد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بشرخواه مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ بذرپاشي بر رشد و عملکرد برنج در کشت مستقيم، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ با چهار تاريخ بذرپاشي شامل تاريخ هاي ۱۰، ۲۰، ۳۰ ارديبهشت و ۹ خرداد به عنوان کرت هاي اصلي و سه رقم شامل هاشمي، طارم و الپاسو به عنوان کرت هاي فرعي با آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. نتايج به دست آمده نشان دادند که تاريخ بذرپاشي اثر معني داري بر تعداد خوشه در متر مربع نداشت در حالي که اثر تاريخ بذرپاشي بر صفات عملکرد دانه، تعداد پنجه غير بارور در متر مربع، طول خوشه، تعداد دانه پر و پوک در متر مربع، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته معني دار بود. تاريخ بذرپاشي دوم با ميانگين عملکرد ۵۰۲۹ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد و با ارتفاع ۱۱۱ سانتي متر بالاترين ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد. تاريخ بذرپاشي اول، از کمترين تعداد پنجه غيربارور و در تاريخ هاي بذرپاشي سوم و چهارم از بيشترين تعداد خوشه در متر مربع برخوردار بودند. اثر رقم بر کليه صفات ذکر شده معني دار بود. رقم الپاسو با ميانگين عملکرد ۵۳۷۸ کيلوگرم در هکتار بالاترين عملکرد و رقم هاشمي با ارتفاع ۱۱۷ سانتي متر بالاترين ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند. اثر متقابل تاريخ بذر پاشي و فاکتور رقم بر صفات تعداد پنجه غيربارور، تعداد خوشه در متر مربع، طول خوشه، تعداد دانه پر شده و پر نشده و وزن هزار دانه معني دار بود. رقم الپاسو در تاريخ بذر پاشي دوم با بالاترين تعداد دانه پر در متر مربع (۱۹۲۷۰)، تعداد خوشه در متر مربع (۳۲۲)، بالاترين عملکرد را به ميزان ۶۰۵۹ کيلوگرم در هکتار را به خود اختصاص داد.