مقاله اثر تاريخ کاشت بر عملكرد، اجزاي عملكرد، شاخص هاي رشد و صفات فنولوژيك ژنوتيپ هاي کلزا در اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت بر عملكرد، اجزاي عملكرد، شاخص هاي رشد و صفات فنولوژيك ژنوتيپ هاي کلزا در اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ژنوتيپ
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تعيين مناسب ترين ژنوتيپ و تاريخ كاشت کلزا در اهواز، آزمايشي بر مبناي كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار طي سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گرديد. چهار تاريخ كاشت، ۱۵ و ۳۰ آبان، ۱۵ و ۳۰ آذر در كرت هاي اصلي و چهار ژنوتيپ هايولا ۴۰۱، پي پي ۴۰۱، آر.جي.اس ۰۰۳ و آپشن ۵۰۰ در كرت هاي فرعي مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان داد عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و ماده خشك كل به طور معني داري تحت تاثير تاريخ کاشت قرار گرفتند و تاريخ كاشت ۱۵ آبان نيز برتر بود. ژنوتيپ هاي مورد بررسي نيز از نظر عملكرد دانه و اجزا آن و ساير صفات ذكر شده اختلاف معني داري داشتند. بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب به هيبريد هايولا ۴۰۱ با ۲٫۶۱ تن در هكتار و ژنوتيپ آپشن ۵۰۰ با ۱٫۵۱ تن در هكتار تعلق داشت. تاريخ کاشت ۱۵ آبان ماه از نظر شاخص هاي فيزيولوژيک مورد بررسي نسبت به ساير تاريخ کاشت ها برتر بود. بر اساس نتايج اين تحقيق كاشت هيبريد هايولا ۴۰۱ در تاريخ كاشت نيمه آبان ماه براي منطقه اهواز مناسب به نظر مي رسد. هيبريد  هايولا ۴۰۱ به دليل بيش تر بودن شاخص سطح برگ، توليد ماده خشک کل، سرعت رشد محصول، ميزان جذب خالص و سرعت رشد نسبي و بالاترين عملکرد دانه با ۲۸۰۵ کيلوگرم در هکتار برتر بود.