مقاله اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه و شدت بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه در لوبيا چيتي در خمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه و شدت بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه در لوبيا چيتي در خمين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا چيتي
مقاله تاريخ کاشت
مقاله بيماري پوسيدگي ريشه
مقاله عملكرد دانه و اجزا عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غديري عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظــور بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و شدت بيماري پوسيدگي ريشه ناشي از Fusarium solani f. sp. phaseoli در لوبيا چيتي، اين پژوهش به مدت دو سال (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) در ايستگاه تحقيقات لوبيا خمين انجام شد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. سه ژنوتيپ لوبيا چيتي (محلي خمين، تلاش و COS16) در چهار تاريخ کاشت مختلف (۲۰ ارديبهشت، ۴ خرداد، ۱۹ خرداد و ۳ تير) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که تاثير تاريخ کاشت بر تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه،عملکرد دانه وشدت بيماري پوسيدگي ريشه در سطح احتمال ۱ درصد معني دار و روي صفت تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال ۵ درصد معني دار بود. اثر ژنوتيپ بر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه وشدت بيماري پوسيدگي ريشه در سطح احتمال ۱ درصد و روي صفات تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد معني دار بود. در بررسي مقايسه ميانگين ها، تاريخ کاشت ۱۹ خرداد (هفته سوم خرداد) و لاين COS16 بيشترين عملکرد را به خود اختصاص دادند. با تاخير در کاشت روند نزولي در شدت بيماري پوسيدگي ريشه مشاهده شد. لاين COS16 و رقم محلي خمين به ترتيب کمترين و بيشترين شدت بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه را نشان دادند.