مقاله اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملكرد ارقام کنجد در شرايط اقليمي ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملكرد ارقام کنجد در شرايط اقليمي ميانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنجد
مقاله ارقام
مقاله تاريخ كاشت
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لازمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات تاريخ کاشت روي عملکرد و اجزاي عملكرد چهار رقم کنجد شامل رقم محلي ورامين، مغان -۱۷، کرج -۱ و محلي بهبهان، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در سال زراعي ۱۳۸۴ انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار اجرا گرديد. در اين بررسي وزن خشک اندام هاي هوايي، خصوصيات مرفولوژيکي بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول، درصد پروتئين، درصد روغن، شاخص برداشت و عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفتند. طبق نتايج حاصل از اين آزمايش، بين تاريخ هاي کاشت از نظر اغلب صفات مورد ارزيابي به غير از تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول اختلاف معني داري وجود داشت، هم چنين بين ارقام مورد كشت از نظر صفات مورد ارزيابي از جمله تعداد كپسول در بوته، درصد پروتئين، درصد روغن، عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه اختلاف معني داري از نظر آماري مشاهده گرديد. در اين آزمايش اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم روي صفات عملكرد بيولوژيك، وزن هزاردانه و تعداد دانه در كپسول از نظر آماري معني داري بود. بيشترين مقدار عملكرد مربوط به رقم كرج – ۱ به ميزان ۱۶۲۵ و كم ترين آن مربوط به رقم محلي بهبهان به ميزان ۷۴۵ کيلوگرم در هکتار به دست آمد.