مقاله اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام ديررس گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام ديررس گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام ديررس گندم
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامات ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستيابي به عملکرد بالا در گندم، از طريق انطباق مراحل رشد رويشي و زايشي گياه با شرايط مساعد محيطي بوسيله انتخاب تاريخ کاشت مناسب براي ارقام پر محصول ممکن مي باشد. هدف از اجراي اين تحقيق بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام ديررس گندم مي باشد. اين پژوهش با استفاده از طرح کرت خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز در سال زراعي ۸۸ – ۱۳۸۷ به اجرا در آمد. عامل اصلي شامل سه تاريخ کاشت (۲۰ مهر،۳۰ مهر ،۱۰ آبان) و عامل فرعي شامل ده ژنوتيپ گندم (ارقام چمران، استار، اکبري، سيستان، بم، بهار، پيشتاز، کرخه و دو لاينS – ۷۸ – ۱۱ ، (M – 83 – 17) بودند. نتايج نشان داد که عملکرد دانه با تاخير در تاريخ کاشت نسبت به تاريخ کاشت اول افزايش نشان داد بطوريکه بيشترين عملکرد دانه به ميزان ۴۱۴۶ کيلوگرم در هکتار به تاريخ کاشت سوم تعلق داشت. در اثر متقابل تاريخ کاشت و ژنوتيپ، لاين۸۳ – ۱۷  M – در تاريخ کاشت سوم در صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح بيشترين ميانگين را بخود اختصاص داد. عملکرد دانه لاين- ۸۳ – ۷۱  M در تاريخ کاشت سوم ۵۱۳۵ کيلوگرم در هکتار بود .