مقاله اثر تاريخ کاشت بر منحني رشد و عملکرد ژنوتيپ هاي کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت بر منحني رشد و عملکرد ژنوتيپ هاي کلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تاريخ کاشت
مقاله ژنوتيپ
مقاله منحني رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لك شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط تناوب زراعي در استان خوزستان به گونه اي است که در برخي موارد کشت تاخيري کلزا پس از کشت هاي تابستانه را سبب شده و اثرات منفي بر عملکرد را به دنبال دارد. بررسي منحني رشد سبب مي شود تا اين گياه با ارزش زراعي را بر اساس نياز آن مديريت کرد. لذا تحقيقي بر مبناي آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه مرکز تحقيقات کشاورزي استان خوزستان در سال زراعي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴ اجرا گرديد. چهار تاريخ کاشت (۱۵ و ۳۰ آبان، ۱۵ و ۳۰ آذر) در کرت هاي اصلي و چهار ژنوتيپ (هايولا ۴۰۱، پي پي ۴۰۱، آر.جي.اس ۰۰۳، آپشن ۵۰۰) در کرت هاي فرعي مورد مطالعه قرار گرفتند. برخورد مراحل حساس نموي با گرماي آخر فصل ناشي از تاخير در کاشت منجر به برتري تاريخ کاشت اول در عملکرد و تمام شاخص هاي فيزيولوژيکي نسبت به ساير تاريخ کاشت ها گرديد. هيبريد هايولا ۴۰۱ به دليل برتري در شاخص سطح برگ (۳٫۵۱)، ماده خشک کل (۱۲۴۹ گرم بر متر مربع)، سرعت رشد محصول (۲۱ گرم بر متر مربع در روز)، ميزان جذب خالص (۷ گرم بر متر مربع در روز) و سرعت رشد نسبي (۰٫۰۶۴ گرم بر گرم در روز) داراي بالاترين عملکرد دانه (۲۸۰۵ کيلوگرم بر هکتار) نسبت به ساير ارقام بود. در مجموع طبق نتايج اين تحقيق هيبريد هايولا ۴۰۱ به دلايلي چون پتانسيل عملکرد بالاتر و برتري در تمام پارامترهاي رشد به عنوان ژنوتيپ برتر در تاريخ کاشت مطلوب نيمه آبان ماه توصيه مي گردد.