مقاله اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر برخي خصوصيات زراعي، عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي سويا در منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر برخي خصوصيات زراعي، عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي سويا در منطقه مغان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاخير در کاشت
مقاله جمعيت گياهي
مقاله تعداد دانه در مترمربع و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر برخي خصوصيات زراعي، عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي سويا، در سال هاي زراعي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ اين آزمايش به صورت کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل (مغان) اجرا شد. چهار تاريخ کاشت ۲۵ خرداد، ۱۰ تير، ۲۵ تير و ۱۰ مرداد در کرت هاي اصلي، سه ژنوتيپ برتر سويا Williams،L17  و Hamilton × Essex  در کرت هاي فرعي و سه تراکم بوته ۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع در کرت هاي فرعي فرعي قرارگرفتند. نتايج نشان داد که با تاخير در تاريخ کاشت ميزان عملکرد دانه کاهش يافت. بيشترين و کمترين مقدار عملکرد دانه به ترتيب مربوط به تاريخ کاشت ۲۵ خرداد با ۳۵۹۳ کيلوگرم در هکتار و تاريخ کاشت ۱۰ مرداد با ۲۶۰۹ کيلوگرم در هکتار بود. با افزايش تراکم بوته ارتفاع بوته و تعداد دانه در متر مربع افزايش و تعداد غلاف در بوته کاهش يافت. تراکم ۵۰ بوته در متر مربع مناسب ترين تراکم براي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر عملکرد دانه بود. در بين ژنوتيپ ها نيز از لحاظ طول دوره رشد و عملکرد دانه تفاوت معني داري وجود داشت. در اين تحقيق ژنوتيپ Hamilton × Essex با عملکرد دانه ۳۷۸۴ کيلوگرم در هکتار بيشترين مقدار عملکرد دانه را در تاريخ کاشت ۲۵ خرداد و تراکم ۵۰ بوته در متر مربع توليد کرد.