مقاله اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاي عملکرد و شدت بيماري زنگ در سير انتخاب شده رامهرمز در منطقه بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاي عملکرد و شدت بيماري زنگ در سير انتخاب شده رامهرمز در منطقه بهبهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و بيماري زنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي عبدالستار
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت و تراکم بوته و تاثير آنها بر وقوع بيماري زنگ سير در رقم انتخاب شده رامهرمز آزمايشي به مدت دو سال (۸۳-۱۳۸۱) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بهبهان انجام شد. براي اجراي اين تحقيق از آزمايش کرت هاي دو بار خرد شده (اسپليت اسپليت پلات) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار استفاده شد. کرتهاي اصلي تاريخ کاشت در چهار سطح از ۱۵ شهريور تا ۱۴ آبان به فاصله ۱۵ روز، کرتهاي فرعي فاصله بين رديف در سه سطح ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتي متر و کرتهاي فرعي فرعي فاصله بين بوته در سه سطح ۷، ۱۰ و ۱۳ سانتي متر بود. برداشت سوخ ها در هر دو سال آزمايش در اوايل ارديبهشت ماه صورت گرفت. تجزيه واريانس مرکب داده ها نشان داد که حداکثر عملکرد (۱۹٫۵۲ تن در هکتار) در تاريخ کاشت ۱۵ شهريور توليد شد و برتري اين تاريخ کاشت در مقايسه با سه تاريخ کاشت ديگر در سطح ۱% معني دار بود. با افزايش فاصله بين رديف و بوته عملکرد سيرکاهش ولي ميانگين وزن سوخ و سيرچه افزايش يافت به طوري که حداکثر محصول و حداقل ميانگين وزن سوخ و سيرچه مربوط به فاصله ۷×۲۰ سانتي متر بود. اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر ميانگين تعداد سيرچه در سوخ و وزن خشک سيرچه معني دار نبود. کمترين شدت آلودگي به بيماري زنگ به تاريخ کاشت ۱۵ شهريور و فاصله بين رديف ۲۰ سانتي متر و بين بوته ۷ سانتي متر تعلق داشت. با توجه به نتايج اين بررسي کاشت سير انتخاب شده رامهرمز در تاريخ ۱۵ شهريور با فاصله ۷×۲۰ سانتي متر (تراکم ۷۱۴۲۸۵ بوته در هکتار) براي منطقه بهبهان توصيه مي شود.