مقاله اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دو هيبريد ذرت به عنوان کشت دوم در خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دو هيبريد ذرت به عنوان کشت دوم در خرم آباد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله ذرت دانه اي
مقاله عملکرد و کشت دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و صفات مورفولوژيک دو هيبريد ذرت دانه اي زودرس، آزمايشي به صورت اسپليت- فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي لرستان- مزرعه تحقيقاتي سراب چنگايي به اجرا گذاشته شد. سه تاريخ کاشت ۲۱ خرداد، ۵ تير و ۲۰ تير ماه (دماي خاک به ترتيب ۲۴، ۵/۲۵ و ۳۰ درجه سانتيگراد) در کرت هاي اصلي و سه تراکم ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار و دو هيبريد سينگل کراس ۲۶۰ و ۳۰۲ در کرت هاي فرعي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد که تاريخ کاشت، اثر معني داري بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و صفات طول و قطر بلال داشت. ميزان اين صفات به جز وزن هزار دانه در تاريخ کاشت دوم، بيشترين مقدار بود. کاشت زود هنگام علاوه بر کوتاه تر شدن فرصت لازم جهت تهيه بستر و پوسيدگي بقاياي محصول قبلي، باعث مصادف شدن مرحله گلدهي با درجه حرارت هاي بالاتر از ۴۰ درجه سانتيگراد و تاخير در کاشت باعث مصادف شدن دوره پر شدن دانه با باران هاي پاييزه و کاهش دماي هوا گرديد و عملکرد دانه را به ويژه در کشت تاخيري، بطور معني داري کاهش داد. همچنين در تراکم پايين به دليل عدم استفاده بهينه از منابع و تعداد ناکافي بوته در واحد سطح و در تراکم بالا بروز تنش ناشي از رقابت ميان بوته ها، عملکرد دانه و تعداد دانه در رديف بلال کاهش نشان دادند. حداکثر ميانگين عملکرد دانه با متوسط ۷۰۱۰ کيلوگرم در هکتار در تاريخ کاشت دوم و تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار از رقم سينگل کراس ۳۰۲ بدست آمد، لذا اين تيمار براي کشت دوم ذرت دانه اي در منطقه خرم آباد، مناسب تر به نظر مي رسد.