مقاله اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط ديم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله قطع برگ
مقاله تاريخ کاشت
مقاله رقم
مقاله شرايط ديم
مقاله تلاش بازآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط ديم آزمايشي در سال ۱۳۸۴، به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. کرت هاي اصلي چهار تاريخ کاشت (۱۰ فروردين به فاصله زماني ۱۰ روز) و کرت هاي فرعي شامل سه رقم آفتابگردان (رکورد، زاريا، آذرگل) با چهار سطح تيمار اثر قطع برگ (سطح اول شاهد، سطح دوم قطع يک در ميان برگ ها، سطح سوم قطع ۱٫۳ برگ هاي بالايي و سطح چهارم قطع ۱٫۳ برگ هاي مياني) در نظر گرفته شد. تيمارها در اوايل مرحله گل دهي (R5) نمو زايشي اعمال گرديد. صفات مورد ارزيابي شامل عملکرد تک بوته، قطرپوکي، قطر طبق، وزن طبق، قطر ساقه، وزن ساقه، تعداد دانه هاي پر طبق، وزن دانه هاي پر طبق، تعداد دانه هاي پوک طبق، وزن هزاردانه، شاخص برداشت، تلاش بازآوري و تعداد دانه در طبق بود. تيمارهاي مختلف اثر قطع برگ از نظر شاخص برداشت اختلاف معني داري در سطح  %1و از نظر عملکرد تک بوته و تعداد دانه هاي پوک طبق در سطح %۵ معني دار شدند. اثر ارقام از نظر عملکرد تک بوته، قطر طبق، وزن طبق، وزن ساقه، تعداد دانه هاي پرطبق، وزن دانه هاي پرطبق، وزن هزاردانه، تعداد دانه هاي پوک طبق، شاخص برداشت، تلاش بازآوري و تعداد دانه ها در طبق در سطح %۱ معني دار شد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين عملکرد تک بوته از اثر تيمار شاهد با ۱۱٫۱۶ گرم در متر مربع و کمترين عملکرد تک بوته از قطع ۱٫۳ برگ  هاي مياني به دست آمده است. از نظر عملکرد تک بوته مناسب ترين تاريخ کاشت، تاريخ کاشت دوم با ۱۱٫۵۱ گرم در متر مربع بوده و مناسب ترين رقم، رقم آذرگل بوده است.