مقاله اثر تاريخ کاشت و محدوديت منبع و مخزن بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد سه رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۸۲ تا ۴۹۸ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و محدوديت منبع و مخزن بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد سه رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله مبدا
مقاله محدوديت
مقاله منبع
مقاله مخزن
مقاله عملکرد دانه و کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري ساعده
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رامئه ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفويان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام رايج کلزا در استان مازندران در تاريخ هاي مختلف کاشت آزمايشي در دو سال زراعي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به صورت کرت هاي خرد شده فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات زراعي بايعکلا انجام شد. تاريخ کاشت به عنوان عامل اصلي در دو سطح (۳۰ مهر و ۱۰ آبان) و رقم و اعمال محدوديت مبدا و مقصد به ترتيب در سه سطح (هايولا ۴۰۱، آرجي اس ۰۰۳ و ساريگل) و پنج سطح (قطع يک سوم برگ هاي گياه از قسمت هاي پايين، وسط و بالاي بوته، قطع يک سوم گل ‌ها؛ در زمان شروع گلدهي و تيمار شاهد) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ارقام کلزا در کليه صفات مورد بررسي به استثناي تعداد دانه در خورجين (که در سطح احتمال پنج درصد معني دار شد) تفاوت کاملا معني داري (P<0.01) داشتند، در حالي که اثر تاريخ کاشت تنها بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد خورجين در بوته و طول خورجين معني دار بود. بر اساس مقايسه ميانگين داده ها در تمامي صفات مورد بررسي، تاريخ کاشت اول بهتر از تاريخ کاشت دوم بود. ارزيابي اثر متقابل تيمارها نشان داد که بيشترين عملکرد دانه متعلق به رقم هايولا و آرجي اس ۰۰۳ در سال دوم (به ترتيب با ۲۹۱۱ و ۲۸۰۸ کيلوگرم در هکتار) و رقم هايولا در تاريخ کاشت اول (۲۹۸۸ کيلوگرم در هکتار) بود و کمترين عملکرد دانه مربوط به رقم آرجي اس ۰۰۳ در سال اول (۹۷۴ کيلوگرم در هکتار) و در تاريخ کاشت آبان (۱۵۵۶ کيلوگرم در هکتار) بود. تمامي اثرات ساده و متقابل براي صفت تعداد خورجين در بوته در سطح احتمال يک درصد معني ‌دار شدند. نتايج سال دوم در خصوص تمامي صفات باستثناي تعداد خورجين در بوته (۲۴۸٫۰۸ عدد در سال اول) و وزن هزار دانه (۴٫۰۸ گرم در سال اول ) نسبت به سال اول عملکرد بيشتري داشت. به نظر مي رسد که در رقم هاي مورد ارزيابي کلزا محدوديت منبع محدود کننده عملکرد نيست، زيرا قطع يک سوم برگ هاي پايين عملکرد بالاتري نسبت به شاهد داشت.