مقاله اثر تاريخ کاشت و محلول پاشي عناصر غذايي بر عملكرد دانه و اجزاي آن در آفتابگردان رقم آذرگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و محلول پاشي عناصر غذايي بر عملكرد دانه و اجزاي آن در آفتابگردان رقم آذرگل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عناصر ريزمغذي
مقاله درصد روغن
مقاله محلول پاشي برگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورآبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: هلالي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور ارزيابي اثر محلول پاشي برگي و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي، عملكرد دانه و اجزاي آن در رقم آذرگل آفتابگردان تحت شرايط مزرعه اي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي به صورت آزمايش اسپليت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. فاكتور اصلي شامل سه تاريخ كاشت ۱۸ خرداد، ۲ و ۱۷ تير، فاكتور فرعي شامل سه زمان محلول پاشي (شروع غنچه دهي، گرده افشاني كامل و شروع غنچه دهي توام با گرده افشاني كامل) و فاكتور فرعي فرعي غلظت پاشش كود به ميزان (صفر، ۲ و ۶ در هزار) بود. نتايج تجزيه واريانس داده هاي مورد بررسي نشان داد که غلظت محلول پاشي بر صفات وزن خشک برگ و تعداد دانه در طبق از لحاظ آماري در سطح احتمال يك درصد و اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه حداقل در سطح احتمال ۵ درصد  معني دار بود. بيشترين و کمترين عملکرد دانه به ترتيب ۳۶۵۷ و ۳۲۵۰ کيلوگرم در هکتار مربوط به تاريخ هاي کاشت ۱۸ خرداد و ۱۷ تير بود. اثر زمان محلول پاشي بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد معني دار بود. بيشترين عملکرد دانه (۳۵۵۷ کيلوگرم در هکتار) مربوط به محلول پاشي در زمان ظهور غنچه گل توام با گرده افشاني کامل و کمترين مقدار آن معادل ۳۲۳۳ کيلوگرم در هکتار مربوط به محلول پاشي در زمان گرده افشاني بود. اثر مقدار محلول پاشي بر عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال ۱ درصد معني دار بود و در بين سطوح محلول پاشي، محلول پاشي دو در هزار با عملکرد دانه ۳۵۸۷ كيلوگرم در هكتار بيشترين مقدار بود.