سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ربیعی – محققین موسسه تحقیقات برنج کشور
فرامرز علی نیا – محققین موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

یکی از راه کارهای افزایش سطح زیر ک شت کلزا در اراضی شالیکاری استان گیلان استفاده از روش کشت نشایی در این مناطق می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات تاریخ نشاء کاری بر عملکرد ارقام امیدبخش کلزا در سال زارعی ۸۴-۱۳۸۳ در اراضی شالی زاری موسسه تحقیقات برنج کشور به مرحله اجرا درآمد. این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گردید . تیمار های آزمایشی شامل ۵ تاریخ نشاء کاری ۱ و ۱۵ آبان و ۱و ۱۵ و ۳۰ آذر به عنوان کرت های اصلی و ارقام Hyola401، RGSoo3 ،Hyola308 و PF7045/91 به عنوان کرت های فرعی منظور شدند. در طول رشد از مراحل فنولو ژیکی شامل شروع گلدهی ، پایان گلدهی، مرحله تش کیل کپسول و در زمان برداشت عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت ، تعداد کپسول در بوته ، تعداد دانه در کپسول، طول کپسول، وزن هزار دانه ، ارتفاع بوته ، ارتفاع پایین ترین شاخه کپسول دار ، درصد ر وغن و عملکرد روغن مورد محاسبه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهند که بین تاریخ های مختلف نشاء کاری از نظر صفاتی چون شروع گلدهی ، شروع تشکیل کپسول، عملکرد دانه ، تعداد دانه در کپسول، درصد روغن و عملکرد روغن اختلاف معنی داری وجود دارد . تاریخ کاشت دوم با میانگین ۲۸۸۷ و ۱۲۸۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین عمل کرد دانه و روغن را دارا بوده و در گروه a قرار دارد . بین ارقام کلزا نیز از صفات شروع گلدهی ، تشکیل کپسول، عملکرد دانه ، تعداد دانه در کپسول ، ارتفاع بوته ، شاخص برداشت ، درصد روغن و عملکرد روغن اختلاف معنی داری وجود داشت . Hyola401 با میانگین ۲۷۳۴ و ۱۲۱۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و روغن را به خود اختصاص داد. بررسی همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان می دهد که بین عملکرد دانه بر عملکرد بیولو ژیکی، شاخص برداشت ، درصدروغن ، عملک رد روغن ، ارتفاع بوته ، تعداد دانه در کپسول و تعداد کپسول در بوته همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به عملکرد روغن (r=0.98) می باشد. نتایج حاصل از آزمایش بیانگر آن است که ارقام کلزا را می توان در روش کشت نشایی کلزا با موفقیت در تاریخ های اول تا ۳۰ آبان کشت نمود و کشت در اواسط آبان حد اکثر عملکرد را به دنبال دارد.