سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود براری تاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
همت اله پیردشتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران
علی گزانچیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ نشاکاری ، فاصله کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی لاین امیدبخش برنج آزمایشی در سال زراعی ۸۴ در موسسه تحقیقات برنج کشور-معاونت مازندران بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. عامل اصلی شامل تاریخ نشاکاری در سه سطح (۱۲ اردیبهشت ، ۲۲ اردیبهشت ، ۱ خرداد ) و عامل فرعی شامل فاصله ) کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژنه که هر کدام در سه سطح (۲۵×۲۵، ۲۰×۲۰، ۱۶×۳۰ سانتی متر و ۲۰۰،۲۵۰،۳۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) بود. نتایج نشان داده است که بیشترین مقدار CGR و LAI مربوط به تاریخ نشاکاری ۲۲ اردیبهشت و بیشترین مقدار CGR و LAI در تاریخ های نشاکاری ۱۲ اردیبهشت، ۲۲ اردیبهشت و ۱ خرداد به ترتیب در ۱۱۱۱،۹۶۳ و ۱۲۶۳ درجه روز رشد بدست آمده است . با توجه به نتایج تنها تاریخ نشاکاری اثر معنی داری بر حداکثر CGR و LAD به ترتیب در سطوح آماری ۵ و ۱ درصد داشته است و همچنین میانگین های حداکثر LAI و NAR تحت تاثیر تیمار های مختلف دارای اختلاف معنی داری نبودند.در بین شاخص های فیزیولوژیکی مورد بررسی، LAD و LAI دارای همبستگی مثبت ولی غیر معنی داری با عملکرد دانه بودند.