سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج (کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان لردگان)
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین تاثیر تاریخ خزانه گیری بر عملکرد چهار رقم برنج در شهرستان لردگان در سال ۱۳۸۶ اجرا گردید . آزمایش به صورت اسپلیت پلات، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل تاریخ خزانه گیری و رقم در سه تکرار اجرا شد. عامل تاریخ خزانه گیری در سه سطح شامل ۲۵ فروردین، ۱۰ اردیبهشت و ۲۵ اردیبهشت و عامل رقم در چهار سطح شامل ارقام برنج هاشمی، حسنی، صالح و محلی بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در تاریخ خزانه گیری، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد خوشه در متر مربع و تعداد دانه در هر خوشه، به طور معنی داری کاهش یافت، ولی وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف خزانه گیری تفاوت معنی داری با هم نداشت . رقم هاشمی با ۵۳۵۱ کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد . تاثیر متقابل رقم و تاریخ خزانه گیری بر عملکرد دانه معنی دار بود . بیشترین عملکرد دانه در رقم صالح در تاریخ خزانه گیری ۲۵ فروردین و کمترین عملکرد دانه در همین رقم در تاریخ خزانه گیری ۲۵ اردیبهشت به دست آمد.