سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد خاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
راحله عرب عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید اکرم قادری – دانشجوی دکترا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اصغر میری – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات پنبه کشور.

چکیده:

در این آزمایش رقم پنبه سای اکرا در تاریخ های مختلف کاشته شد و بذرهای آن در مرحله باز شدن قوزه ها برداشت گردید، سپس بر روی این بذرها آزمون های جوانه زنی و قوه نامیه انجام شد و درصد و سرعت جوانه زنی، هدایت الکتریکی ، درصد و سرعت ظهور گیاهچه محاس به گردید . این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر درصد و سرعت جوانه زنی، هدایت الکتریکی ، درصد و سرعت سبز شدن اثر معنی داری دارد . با تاخیر در کاشت ، درصد جوانه زنی ( دامنه ۹۱/۵ و ۴۲ درصد) و سرعت جوانه زنی (دامنه ۰/۴ و ۰/۰۲ در ساعت ) و درصد سبز شدن (دامنه ۶۱ و ۲/۶۷ درصد) و سرعت سبز شدن (دامنه ۰/۰۹ و ۰/۰۲ در ساعت) کاهش یافت، اما هدایت الکتریکی (دامنه ۲۸/۵۹ و ۶۱/۹۴ میکروزیمنس بر سانتی متر بر گرم ) افزایش یافت . به طور کلی نتایج نشان داد که بذرهای حاصل از تار یخ های کاشت زودتر از کیفیت بالاتری نسبت به بذرهای دیر کاشته شده برخوردار هستند.